Aviso Legal

Propiedade intelectual

A Xunta de Galicia é titular do dominio de internet de segundo nivel xunta.es.

Os dereitos de propiedade intelectual deste sitio web e dos elementos que contén son titularidade da Administración Autonómica de Galicia.

Con estas páxinas preténdese fomentar o acceso dos cidadáns á información relativa ás iniciativas e servizos da Xunta de Galicia, facilitándolles aos cidadáns as súas relacións coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Cláusula de exención de responsabilidade

O contido facilitado a través desta web emítese con efectos simplemente informativos e non substitúe a publicidade legal das leis, das disposicións e actos que teñan que ser publicados formalmente no DOG e noutros boletíns ofciais. Aínda que se efectuarán os esforzos precisos para que a información contida sexa exacta e actualizada, a Xunta de Galicia non garante a inexistencia de erros no contido deste sitio, nin que se encontre totalmente actualizado. Unicamente os textos publicados nas edicións impresas do DOG ou doutros boletíns oficiais teñen carácter auténtico e validez oficial.

A Xunta de Galicia non se fai responsable dos danos e prexuízos que puidese ocasionar o uso ilexítimo ou inadecuado das ferramentas e informacións contidas na web con excepción de todas aquelas actuacións que resulten da aplicación das disposicións legais ás que deba someterse no estrito exercicio das súas competencias.

A Administración da Comunidade Autónoma de Galicia non asume responsabilidade ningunha derivada da conexión ou contidos dos enlaces a páxinas externas aos que se fai referencia na web.

A Xunta de Galicia resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, modificacións e actualizacións sobre a información contida ou na súa configuración ou presentación.

Reproducción

A reprodución dos contidos desta web está autorizada sempre que se cite a súa orixe ou se solicite autorización. O usuario comprométese a usar esta web exclusivamente para uso persoal.

Caixas de correo

A Xunta de Galicia non se responsabiliza das contestacións que se realicen a través dos distintos enderezos de correo electrónico que aparecen nestas páxinas, salvo as do propio departamento. A información obtida a través das caixas de correo contidas nestas páxinas teñen carácter meramente informativo, sen que en ningún caso poida derivarse dela ningún efecto xurídico vinculante.

Servizo

Preténdense reducir ao mínimo as interrupcións do servizo e os problemas ocasionados por erros de carácter técnico. Non se asume ningunha responsabilidade respecto das interrupcións ou deficiencias no servizo, nin dos problemas que poidan derivar da consulta destas páxinas.

Recomendacións de acceso

A Xunta de Galicia procura que a presentación de todos os contidos e funcionalidades esenciais da web sexa independente dos dispositivos físicos e navegadores web empregados para tal fin, codificados con estándares técnicos de uso libre e gratuíto, e accesible para navegadores adaptados a persoas con minusvalías ou limitacións sensoriais, motoras ou cognitivas.

Recoméndase empregar navegadores de versión recente tales como Netscape Navigator, Mozilla e derivados (Firefox), Opera, Internet Explorer, etc.

En equipos de sobremesa de uso común recoméndase o uso de resolucións de pantalla de, como mínimo, 1024 x 768 píxeles.

Termos de uso

Está prohibido o envío de correo masivo non solicitado ou correo non solicitado (SPAM) dirixido a contas de correo electrónico utilizadas nesta web.

Está prohibido utilizar esta web con fins comerciais ou de maneira inadecuada atendendo a súa propia finalidade.

O usuario non poderá acceder ao sitio web de xeito que dane, deteriore, inutilice ou sobrecargue os servizos e/ou información ofrecida.

Privacidade

A política de privacidade da Xunta de Galicia baséase en solicitar unicamente os datos estritamente imprescindibles para poder proporcionarlle os servizos da web.

O tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través deste sitio web estará suxeito ao establecido pola Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal  e demais normativa de aplicación. Os datos que se recollan trasladaranse informáticamente ou arquivaranse co consentimento do cidadán, que ten dereito a decidir quen pode ter os seus datos, para que os usa, solicitar que sexan exactos e que se utilicen para o fin co que se recollen, coas excepcións contempladas na legislación vixente.

LOPD

De acuerdo con la LSSICE y la LOPD, le comunicamos que sus datos personales y dirección de correo electrónico forman parte de un fichero automatizado, cuyo responsable es ESPIRAL XESTION CULTURAL, S.L., siendo la finalidad del fichero el envío de comunicados de carácter profesional de la empresa. Si lo desea puede ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos enviando un mensaje de correo electrónico a info@pacc.es, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar.